Skip to main content
x

Обучението по БЕЛ и математика в Училища за Европа  е паралелно на обучението в общообразователните училища и не го замества.

БЕЛ и математика за ученици от 5 ти и 6 ти клас

 • Консултации по текущия материал;
 • Консултации за неусвоен и/или неправилно усвоен материал;
 • Допълнителни материали за затвърждаване на знанията;
 • Подготовка за външно оценяване.

БЕЛ и математика за 7ми клас

Годишният курс по БЕЛ и математика за 7ми клас има за цел да затвърди знанията върху текущия материал и да подготви учениците за външното оценяване в края на учебната година с цел успешен прием в елитните езикови и професионални гимназии. Подготовката е съобразена с изискванията на МОН по програма 2020/2021 г.

През периода от 14 до 25 септември 2021 г. всеки кандидат за курсовете по БЕЛ и математика може да положи тест за входно ниво и да бъде консултиран от преподавател. Тестването и консултациите са по предварително зададен график.

Начало на обучението: 05 октомври 2021 г. • Курсът за всеки предмет обхваща 125 уч. часа – 1 х 4 уч. часа (събота или неделя), като месечно се редуват преди и следобeд учебните предмети. Пример: От 9:30 до 12:30 часа БЕЛ и от 13:30 до 16:30 часа математика, а следващия месец – обратно.
 • Обучението се води от специалисти с дългогодишен опит по програма, разработена от Училища за Европа и съобразена с изискванията на МОН.
 • По време на първото занятие учениците правят входящ тест, чрез който да се определя подготовката им преди започване на курса, за да могат своевременно да се отстранят всички пропуски в знанията и уменията им.
 • В задължителната програма са включени три пробни изпита, проведен в реална изпитна ситуация. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират от експерти, според критериите за конкурсния изпит.
 • През ваканциите се организират допълнителни курсове и консултации, провеждат се пробни изпити.

Курсът по български език и литература включва:

 • Комбинирана форма на обучение – виртуална и присъствена;
 • Теоретични знания за езика, представени в достъпна и стегната форма;
 • Практическа работа с контролни тестове (на място), с които се проверяват и затвърждават знанията ;
 • Тестове, достъпни във виртуална среда, с рецензия от преподавателя и достъп за родителите;
 • Интерпретация на художествените текстове, включени в изпитната програма;
 • Изграждане на умения за анализ на художествен текст. Овладяване на задължителната терминология;
 • Усъвършенстване на уменията за създаване на текст-преразказ на неизучавано художествено произведение с определена дидактическа задача.
 • Курсът обръща специално внимание на писането на преразказ, за да може курсистите да усъвършенстват уменията си за писане на сбит, трансформиращ или подробен преразказ.
 • Комбинирана форма на обучение – виртуална и присъствена;

Курсът по математика включва:

 • Комбинирана форма на обучение – виртуална и присъствена;

 • Преговор на учебното съдържание от 5-ти и 6-ти клас. Изучаването на материала от 7-ми клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите;

 • ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на задачи тип PISA;

 • ДОМАШНА РАБОТА: След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки.