Skip to main content
x

Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които се обработват от Училища за Европа („Ние”). Училища за Европа счита, че е част от неговата корпоративна отговорност да защитава информацията и данните, които са поверени. Затова принципите за защита на данните са с най-висок приоритет в Училища за Европа. Училища за Европа влага всички необходими ресурси и прилага най-стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите за законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на клиентите ни обработване на лични им данни.

Поставили сме си за цел да изложим нашата Политика за поверителност по такъв начин, че всеки да може да получи бърз преглед на съответната информация, свързана с обработваните от нас лични данни. Въпреки това, онези от Вас, които се интересуват, могат да получат и допълнителни детайли чрез посочените по-долу детайли за контакт.

Моля, прочетете внимателно Политиката за поверителност. Ако имате въпроси или коментари, можете да ги адресирате до нас по всяко време.

Политиката за поверителност е съобразена с Общия регламент относно защитата на данните („GDPR“) и българския Закон за защита на личните данни.

1. Администратор на лични данни

Администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните са:

а/ Училища за Европа ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Оборище, Пощенски код: 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 88, ЕИК: 130330135

б/ Училища за Европа - Възраждане ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303 "Софроний Врачански" № 1, ет. 2, ЕИК: 204534509

в/ Училища за Европа - София ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303 "Софроний Врачански" № 1, ет. 2, ЕИК: 204534605

г/ Училища за Европа и Ко ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303 "Софроний Врачански" № 1, ет. 2, ЕИК: 205196505

Можете да се свържете с нас чрез горните детайли за контакт, както и на електронен адрес: office@schools4eu.eu

2. За кого се отнася тази Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се отнася до следните категории лица, чиито лични данни могат да бъдат обработвани от Училища за Европа в качеството на администратор на лични данни („Субекти на данни“):

Наши съществуващи и потенциални клиенти („Клиенти“);

Долната информация се отнася до Субектите на данни, които сами са предоставили личните си данни на Училища за Европа.

2.1. Клиенти

Категории лични данни

Ако сте наш съществуващ или потенциален клиент, Ние можем да обработим следните

категории лични данни, отнасящи се до Вас:

(a) идентификационни данни и данни необходими за сключване на договор:

име и фамилия, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл адрес;

• Събираме посочените данни с оглед заявено желание за сключване на договор за езиково обучение

(б) данни от документ за самоличност

• С цел извършване на проверка на валидността на документа за самоличност, предотвратяване на евентуални опити за измама и/или злоупотреба с лични данни

(в) снимки от учебни събития и др. подобни

•  С маркетингови цели

Субектите на данни са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, Ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това при първа възможност. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел на обработването

Обработваме горните данни за следните цели:

•  Изпълнение на задължения във връзка с договори за езиково обучение

•  Обслужване на въпроси и/или заявки от клиенти;

•  Подобряване качеството на нашите услуги;

•  Комуникация с Клиенти на Училища за Европа и повишаване нивото на тяхната удовлетвореност;

За целите на администрирането на търговските ни отношения с нашите Клиенти, комуникация с техни законови или упълномощени представители, служители или други оправомощени лица;

•  Повишаване на нивото на информираност на Клиентите ни;

•  Съобразяване със законови задължения;

•  Организиране и администриране на промоционални, рекламни и други кампании;

•  Маркетинг;

•  Установяване, упражняване и защита срещу правни претенции;

Основание за обработването

Основание за обработването, в зависимост от случая, може да бъде:

Oбработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор - чл. 6 (1) буква б от Общия Регламент за защита на данните;

  Необходимостта от изпълнение на наши преддоговорни и договорни задължения;

 Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора - чл. 6 (1) буква в от Общия Регламент за защита на данните;

  Обработването може да се основава и на необходимостта от спазване на наши законови задължения, например такива, свързани със защитата на потребителите и съответствието на предлаганите услуги и др.

• Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете - чл. 6 (1) буква е от Общия Регламент за защита на данните;

Можем да обработваме данни и на основание легитимния ни интерес да управляваме и поддържаме отношенията си с нашите Клиенти, да отговаряме на запитвания и оплаквания, да подобряваме качеството на продуктите и услугите, които предлагаме, и нивото на удовлетвореността  на Клиентите ни.

• Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

Срок на обработването

Като правило, обработваме личните данни на нашите Клиенти за срок до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или делови отношения. Този срок съдържа общия давностен срок за искове  по  българското  право,  който  е  5  години,  и  допълнително време, което може да се окаже необходимо за администрирането и узнаването   от   нас   на   евентуални   претенции,   които   нашите Клиенти могат да имат към нас.

При  наличие  на  правен  спор,  Ние  ще  съхраняваме  данните  до момента,   в   който   процедурите,   свързани   с   него,   приключат окончателно. По-дълъг   период   ще   бъде   използван   само   ако   се   изисква   от приложимото  законодателство  (например,  счетоводни  и  данъчни закони). Освен ако Вашите данни са предмет на законоустановени периоди на запазване, те ще бъдат изтрити, след като са изпълнени целите на обработването.

3. С кого можем да споделим Вашите лични данни

Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания, е възможно да разкрием Ваши лични данни на долните категории лица, които са внимателно подбрани от нас и са длъжни в съответствие със задължителните разпоредби на Общия Регламент за защита на данните да обработват Вашите данни по надежден начин и да спазват нашите собствени стандарти за защита на данните:

•  Адвокати или правни консултанти (в случай на спорове или в рамките на други правни процедури);

•  Органи на власт (когато това е предвидено в закона);

•  Счетоводители, данъчни консултанти и други експерти (за да изпълним задълженията си по договора ни с Вас или законоустановени задължения);

•  Наши бизнес партньори;

  Банки, доставчици на платежни услуги (само когато е необходимо да извършим плащане към Вас);

•  Доставчици на други услуги, например по IT поддръжка;

4.  Данни на непълнолетни

Училища за Европа обработва данни за лица под 18 годишна възраст в пълно съответствие с изискванията на Общия Регламент за защита на данните и българския закон за защита на личните данни.

Данните (три имена, дата на раждане, адрес, телефон, имейл адрес, учебно заведение, клас) се обработват с цел осъществяване на образователна дейност и на основание изричното писмено съгласие на родител/настойник на лицата под 18 годишна възраст.

Снимки на непълнолетни, заснети във връзка със събития, кампании и инициативи, учебни занятия (индивидуални/групови) и други подобни в "Училища за Европа" могат да бъдат публикувани в интернет сайта и други страници на фирмата (вкл. социални медии) с маркетингови цели на основание изричното писмено съгласие на родител/настойник на лицата под 18 годишна възраст.

Училища за Европа влага всички необходими ресурси и прилага най-стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни на непълнолетни лица.

5. Вашите права

Имате правата, описани по-долу, във връзка с обработването на личните Ви данни:

(a) Право на достъп: имате право да получите от нас потвърждение дали лични данни, отнасящи се до Вас, се обработват, и ако това е така – на достъп до такива лични данни и на информацията във връзка с обработването. Ние ще Ви предоставим копие от отнасящите се до Вас лични данни, които са в процес на обработване.

(б) Право на коригиране: Имате право да поискате от нас коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени.

(в) Право на изтриване: Имате право да поискате от нас изтриване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или

обработвани по друг начин;

• когато обработването се основава на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие, ако нямаме друго правно основание за обработване;

• когато е приложимо, възразявате срещу обработването и няма друго правно основание за обработване;

• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше правно задължение.

(г) Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага някое от следните:

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на данните;

• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а

изисквате вместо това ограничаване на използването им;

• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• възразили сте срещу обработване, което Ние извършваме на основание наш легитимен

интерес, докато се установи чии интереси имат преимущество.

(д) Право на преносимост на данните: Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако поискате от нас и това е технически осъществимо, можем да прехвърлим тези данни на друг администратор, посочен от Вас.

Можете да упражните правото си на преносимост, когато:

• обработването е основано на съгласие или на договорно задължение;

и

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

(е) Право на възражение: Имате право да възразите по всяко време срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, ако обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна, включително профилиране, основаващо се на горното.

(ж) Право на възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния маркетинг: Когато такова обработване се извършва, имате право по всяко време да възразите срещу него, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг. Ако го направите, обработването на личните Ви данни за тези цели ще бъде прекратено.

(з) Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Молим да имате предвид, че законността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му няма да бъде засегната от това оттегляне.

(и) Право на жалба до надзорен орган: Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни.

 

6. Как да упражните правата си

Можете да упражните правата си по букви (а)-(з) по-горе, като подадете заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за Вас:

i. по електронен път на следния имейл адрес: office@schools4eu.eu; или

ii. по пощата на адреса на управление на Дружеството: град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303 "Софроний Врачански" № 1, ет. 2

Молим да имате предвид, че заявлението Ви трябва да съдържа следната информация:

i. информация, която ни позволява да Ви идентифицираме;

ii. предпочитан начин на комуникация с Вас;

iii. описание на искането Ви.

Ние ще Ви предоставим информация относно действията, предприети във връзка със заявлението Ви, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията Ви.

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви или допълнително уточняване на заявлението Ви.

 

7. Бисквитки (Cookies)

Бисквитките са малки файлове изпращани на използвания от Вас браузър и запазвани на Вашето крайно устройство когато преглеждате съдържанието на уебсайта. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира ефективно и да се подобряват неговите функционалности, както и други допълнителни цели – статистически, рекламни и други, основно с цел персонализиране на потребителското изживяване и запомняне на потребителски настройки.

Употребата на задължителните (необходимите) бисквитки започва веднага след зареждане на уебсайта.

Както е посочено и в кратката информация в банера за бисквитки, с натискане на бутона за СЪГЛАСИЕ с използването на бисквитки потребителят разрешава и използването на незадължителни (за функционалности, аналитични и маркетинг) бисквитки. В случай, че не приеме първоначално използването на незадължителни бисквитки, потребителят може да направи това и в по-късен момент или пък да изключи използването на незадължителни бисквитки, с което първоначално се е съгласил, посредством менюто за настройка на бисквитките или като използва съответните опции в неговия браузър, както е посочено по-долу.

Освен чрез панела за настройка на бисквитките потребителите може да контролират употребата на дигитални технологии на уебсайта чрез съответните настройки на използвания от тях браузър. Повечето съвременни браузъри предлагат възможности за приемане, управление и забрана на използването на бисквитки по подразбиране. По-долу може да намерите информация как да контролирате употребата на бисквитки в съответните браузъри:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies  

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255? 
Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=fr&hlrm=en 
Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Забележка: Изключването на задължителните/необходимите бисквитки и/или бисквитките за функционалност на уебсайта може да повлияе съществено на потребителското изживяване като предизвика неправилно функциониране или нефункциониране на отделни функционалности на уебсайта или на уебсайта като цяло. 

8. Споделяне на лични данни в страни извън ЕС

Училища за Европа не споделя лични данни в страни извън ЕС

9. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения и профилиране във връзка с Вашите лични данни.